Header

Header images

Privacy & Algemene Voorwaarden

Marieke Mosk Massage wil ook aan de nieuwe wetten GPDR en AVG voldoen en heeft daarom een aantal zaken geregeld:

-Er zijn gebruikersovereenkomsten afgesloten met de boekhouder, Setmore Appointment, Google Analytics, Wned, Joomla, WordPress, MyPos en Mailchimp.

- Er is een Waarnemingsovereenkomst afgesloten met Grietje Hofsteenge van praktijk Studio B|M – Body & Mind Care, Brink 1 te Norg. In geval van mijn overlijden/langdurige arbeidsongeschiktheid verzorgt Grietje Hofsteenge, de nodige handelingen en afhandelingen met betrekking tot mijn praktijk voor zolang dat nodig is. Met Grietje Hofsteenge is om die reden ook een Verwerkersovereenkomst afgesloten.
-De boekhouder heeft inzage in persoonsgegevens met als doel mijn boekhouding op orde te houden en mij te controleren op juist en rechtmatig handelen.
-Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), deel ik voor-, achternamen en e-mailadressen met Mailchimp. Mailchimp gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. En om informatie bij te houden wie de brief opent en op welke linken worden geklikt. Voor mij is het belangrijk om zicht te hebben op de effectiviteit van en de interesse voor de brieven.
-Je kunt je ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief en er worden vervolgens geen gegevens van je bewaard.
-Cliëntgegevens bewaar ik minimaal 20 jaren, volgens de regelgeving vanuit beroepsorganisaties.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE ACTIVITEITEN VAN MARIEKE MOSK MASSAGE

Definities:

Opdrachtnemer:
Marieke Mosk van Marieke Mosk Massage.

Cliënt:
Diegene, die gebruik maakt van de diensten van en/of een overeenkomst heeft met Marieke Mosk als cursist/cliënt.

Cursus:
Onder cursus wordt verstaan de lessen, workshops, workshopdagen- en weekenden en trainingen die door Marieke Mosk worden uitgevoerd en georganiseerd.

Overeenkomst:
De overeenkomst voor deelname aan een van de activiteiten komt tot stand door middel van aanmelding via de website, dan wel via mail of telefoon.

Behandelovereenkomsten:

De overeenkomst die wordt overhandigd en ondertekend voor aanvang van Lichaamsgerichte behandeling(-en). Voor kinderen onder de 16 jaar is er een aparte behandelovereenkomst. Deze dient ondertekend te worden door de ouders die het ouderlijk gezag hebben en het kind zelf wanneer deze tussen de 12 en 16 jaar oud is.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen voor Marieke Mosk Massage activiteiten, zoals boven benoemd.
1.2 Er kunnen voor éénmalige en/of bijzondere workshops afwijkende voorwaarden van toepassing zijn; deze worden de cursisten bij aanmelding ter beschikking gesteld.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 De inschrijving voor een cursus of behandeling geschiedt door het invullen en insturen van een contactformulier op de websites van Marieke Mosk (www.mariekemoskmassage.nl) of door contact op te nemen met Marieke Mosk via mail of mobiel. Marieke Mosk Massage zal de aanmelding vervolgens per e-mail bevestigen.
2.2 Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.4 De cursist/cliënt zal de begeleider voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een behandeling dient 24 uur voor aanvang van de behandeling te geschieden. Annulering binnen 24 uur van een behandeling geeft de verplichting het volle bedrag van de behandeling te voldoen.

3.2 Annulering van een aanmelding voor een cursus dient schriftelijk, per email of mondeling te geschieden binnen 7 werkdagen na aanmelding. Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor aanvang is € 50 administratiekosten verschuldigd.
3.3 Annulering binnen 7 dagen, tussentijdse absentie of beëindiging van de cursus geeft geen recht op ontslag van betaling of restitutie of vermindering van het cursusgeld.
3.4 In geval van verhindering is de cursist gerechtigd een vervanger te sturen, na overleg met Marieke Mosk.

3.5 Bij tussentijds annuleren of niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.6 Marieke Mosk Massage behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
3.7 Marieke Mosk Massage is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert (zowel vooraf als tijdens of na de cursustijd), de verdere deelname aan de cursus te ontzeggen.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling van een behandeling dient te geschieden direct na de behandeling of binnen 14 dagen na de behandeling, zoals ook vermeld staat op de nota.

4.2 Betaling van een cursus dient te geschieden bij of na aanmelding, maar in ieder geval vóór aanvang van de cursus. In beginsel dient de cursist het gehele of een deel van het verschuldigde bedrag bij aanmelding en zoals vermeld op de website of in een e-mail te voldoen. Bij bankoverschrijving dient dit binnen 14 dagen na aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL26TRIO0390103209 t.n.v. H.J. Mosk te Groningen, onder vermelding van titel van de cursus.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist/cliënt in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% verschuldigd nadat cursist na een herinneringsnota nog steeds in gebreke blijft.
4.4 Indien de cursist met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit de overeenkomst in verzuim is, is Marieke Mosk Massage gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Marieke Mosk Massage om schadevergoeding te vorderen.
4.5 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 80,– komen volledig voor rekening van de cursist. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Indien Marieke Mosk Massage haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Marieke Mosk Massage het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 Marieke Mosk Massage heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.3 Marieke Mosk Massage streeft ernaar om geplande activiteiten te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde activiteit echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Marieke Mosk Massage hiervoor jegens de cursist/cliënt niet aansprakelijk maar heeft de cursist/cliënt recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het reeds betaalde cursusgeld. Marieke Mosk Massage zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende activiteit.
5.4 Zowel Marieke Mosk Massage als de cursist/cliënt zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval cursist een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
6.1  Marieke Mosk Massage behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Marieke Mosk Massage verstrekte leermiddelen. De cursist/cliënt is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Marieke Mosk Massage toe komen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
6.2 De cursist/cliënt is gehouden de stukken op eerste verzoek aan Marieke Mosk Massage te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450 per dag.

Artikel 7: Klachten – geschillen
7.1 Eventuele klachten over de door Marieke Mosk Massage geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Marieke Mosk Massage kenbaar worden gemaakt.
7.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
7.3 Een klacht zal zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst door klachtenbehandelaar worden afgehandeld.

Als VBAG-lid behoor ik tot zorgverleners die volledig zijn opgeleid om te werken met behandelmethodes en praktijkdisciplines die vallen onder de complementaire geneeswijzen en die voldoen aan de competenties die bij het lidmaatschap behoren.
Elke VBAG-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. 
Is er een klacht dan ga ik in eerste instantie samen met de cliënt het probleem oplossen. Helpt dit niet of lukt dit niet, dan kan de cliënt contact opnemen met het secretariaat (www.VBAG.nl) om gebruik te maken van de klachtenfunctionaris. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (zie voor de actuele regeling van het tuchtrecht www.TCZ.nu), bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of een civiel rechter.
Als de cliënt de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop de onvrede of klacht is afgehandeld onbevredigend vindt, kan hij/zij zich wenden tot de Geschilleninstantie Zorggeschil van Quasir. Deze geschilleninstantie is onafhankelijk van alle partijen en heeft een speciale geschillencommissie die gespecialiseerd is in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht (geschil) is bindend, zowel voor de cliënt als de therapeut.
Zie voor het actuele klachtenreglement en bijbehorende werkwijze www.quasir.nl/klachtenbehandeling.
Zie voor het actuele geschillenreglement en bijbehorende werkwijze www.quasir.nl/geschilleninstantie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Marieke Mosk Massage sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locaties van Marieke Mosk Massage of locatie elders vanwege specifieke activiteit, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. Marieke Mosk Massage is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een activiteit. Marieke Mosk Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
8.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Marieke Mosk Massage uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Marieke Mosk Massage aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3 De cursist/cliënt is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens een activiteit.
8.4 Aan de inhoud van brochures en/of folders kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Geheimhouding en zorgvuldigheid
9.1 Marieke Mosk Massage verplicht zich alle bekende informatie betreffende de cursist/cliënt geheim te houden tegenover derden.
9.2  Uitzonderingen i.v.m. deze geheimhouding:
alle informatie die openbaar is en niet beperkt is in een aparte overeenkomst;
alle informatie die gevraagd of vereist wordt door autoriteiten die hiervoor bevoegd zijn.
Alle toegestuurde informatie wordt met zorg gelezen en veilig bewaard. Wanneer de cursist/cliënt uiteindelijk niet deelneemt, worden voor zover mogelijk, alle verstrekte gegevens geretourneerd.

Artikel 10: Goede geestelijke en fysieke gesteldheid
10.1 Voor alle activiteiten binnen Marieke Mosk Massage zijn een stabiele emotionele, mentale en geestelijke gesteldheid nodig. Uitzondering zijn de individuele sessies.
10.2 Indien men onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en men nog niet geheel stabiel is of (nog) medicijnen gebruikt, dient dit te worden aangegeven bij de inschrijving.
10.3 Gebruikt men overmatig alcohol of drugs dan is men van aanmelding voor activiteiten uitgesloten totdat dit probleem stabiel of behandeld is.

Artikel 11: Overige bepalingen
11.1 Op de overeenkomst tussen Marieke Mosk Massage en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
11.2 Bij sommige activiteiten wordt lesmateriaal of ander materiaal beschikbaar gesteld binnen de cursusprijs. Al het overige ter beschikking gestelde materiaal mag uitsluitend tijdens de activiteit gebruikt worden en blijft eigendom van Marieke Mosk Massage.

Artikel 12: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
12.1 Ik ben op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien er aanleiding lijkt zal ik de noodzakelijke stappen van de meldcode zorgvuldig nalopen. In mijn praktijk is bovendien een signalenkaart in te zien. 

 

 

Agenda

Geen evenementen